OM KIRKEN


"Guds Verdensvide Kirke" eller "Guds Verdensvide Menighet" brukes noen ganger om alle troende kristne som har Den Hellige Ånd, og som lever sitt liv til Guds ære i alle kristne trossamfunn. Når man sier dette, tenker man ikke på et bestemt kirkesamfunn. Likevel passer det også godt med vår forståelse av den kristne kirke. Vi mener at Guds kirke ikke er begrenset til et bestemt trossamfunn, men er uavhengig av menneskelige organisasjoner.

Hva skiller Guds Verdensvide Kirke fra andre kirkesamfunn?

Det finnes en mengde kirkesamfunn i dag, og det er ikke like lett å se hva som er forskjellen mellom disse. Det er derfor naturlig å spørre hvordan Guds Verdensvide Kirke skiller seg fra andre kirkesamfunn. Det finnes flere svar på dette spørsmålet, men her vil vi særlig trekke frem to forhold og deretter gi en kort oppsummering av hva som er spesielt med Guds Verdensvide Kirke.

1. Guds Verdensvide Kirke er villig til å forandre seg
Helt siden kirken ble stiftet, har den basert seg på Bibelen som grunnlag for sin lære. Vi modnes gjennom livet og utvikler oss, slik bør det også være med menigheten etter hvert som stadig får en bedre forståelse av Guds Ord. Kirken har endret på flere av sine standpunkter gjennom sin historie. I midten av 1990-årene foretok kirken en helhetlig teologisk gjennomgang av sin teologi. Denne gjennomgangen medførte flere endringer, som ble gjennomført til tross for en betydelig pris i medlemsflukt. Kirken mener at den må forandre seg når den i Bibelen ser at den har tatt feil.

2. Guds Verdensvide Kirke kan vise at Bibelen kan svare på et av de store og sentrale spørsmål i kristendommen
  • Hvordan kan Gud kan være både kjærlig og rettferdig?
  • Hvordan kan Gud være kjærlig når Han tillater så mye nød og lidelse?
  • Hvordan kan Gud være rettferdig når Han tillater så mye nød og lidelse?
  • Hvordan kan Gud være rettferdig hvis de som aldri har hørt om Jesus går fortapt? Hvis Gud er rettferdig, da må straffen stå i forhold til misgjerningen. Står en straff med evig pine i forhold til vår synd?
  • Hva med de som levde før Kristus ble født, er de fortapt? Kom Jesus fire tusen år for sent? Burde Han ikke ha kommet dagen etter at synd kom inn i verden?
Disse og andre spørsmål er vanskelige for mange. Med utgangspunkt i Guds Ord har Guds Verdensvide Kirke et svar på disse spørsmålene (se vårt hefte «Er Gud død?»). Kort oppsummering av andre forhold hvor Guds Verdensvide Kirke skiller seg fra mange andre kirkesamfunn:

3. Kirken legger vekt på å forklare Bibelens budskap i et språk som skal være enkelt å forstå og på en måte som er relevant for vår tid.
 
4. Kirkens mål er ikke å bli størst mulig, men å gjøre det Gud ønsker å bruke den til som en liten del av Jesus Kristi legeme.
Vi mener at det er Gud som åpner en persons sinn til sitt budskap og eventuelt kaller vedkommende til Guds Verdensvide Kirke. Derfor forsøker heller ikke kirken å overtale kristne fra andre trossamfunn eller nye kristne til å bli medlem av Guds Verdensvide Kirke.
 
5. Kirkens arbeid utføres i stor grad av medlemmer på frivillig basis.
Forkynnelsen og alt arbeidet på heftene som utgis, medregnet skriving, oversettelse, layout , korrekturarbeid og trykking, skjer på frivillig basis.

6. Kirken har i mange år utgitt hefter og tidsskrifter, og laget radio- og tv-programmer på mange språk for å spre Bibelens budskap.
Dette har medført at kirken har medlemmer spredd i mange forskjellige land, og at de enkelte menighetene er små.
 
7. Kirken eier ikke egne kirkebygninger, bortsett fra et par steder i verden.
Den leier møtelokaler istedenfor å eie, da den ikke ønsker å binde kapital i bygninger, men heller bruke økonomiske gaver til forkynnelsen av Bibelens budskap.
 
8. Kirken tror på helbredelse ved bønn.
Til tross for at den har opplevd flere dramatiske helbredelser i løpet av de siste årene, anses dette som en naturlig del av vårt forhold til vår Skaper, uten at dette får hovedfokus i vår tro.
Tilbage til toppen

Det vi tror på

Guds Verdensvide Kirke er et kristent, evangelisk trossamfunn som arbeider med å spre og forklare evangeliet på en måte som er relevant og forståelig for mennesker i vår tid. Kirken har medlemmer i ca 100 land. Guds Verdensvide Kirke respekterer og anerkjenner andre kristne trossamfunn.

Sammendrag av det Guds Verdensvide Kirke tror på:

1. Vi tror at Bibelen består av både Det gamle og Det nye testamente, og at den er grunnlaget for sannheten og kunnskapen om Gud. Bibelen er den eneste pålitelige beretning om Guds åpenbarelse til menneskeheten.

2. Vi tror at det er én Gud, som har åpenbart tre forskjellige aspekter eller funksjoner av seg selv til menneskeheten:
a) Gud Fader;
b) Jesus Kristus, Guds Sønn, som har vist oss hvordan vi skal leve, og som har ofret sitt liv for våre synder;
c) Helligånden. Gud lever i os, lærer os og vejleder os ved Helligånden

3. Vi tror at kristendom er et unikt og personlig forhold til Gud, og er uavhengig av medlemskap i et bestemt kristent trossamfunn. Vi tror at en kristen er en person som har Den Hellige Ånd (Rom 8:9), og som lever sitt liv i overensstemmelse med Guds Ord. Vi tror at kristendom er en måte å leve på. Kristendom er mer enn læresetninger og ritualer.

4. Vi tror på en oppstandelse etter døden, og at de som har gjort det gode, oppstår til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, oppstår til dommens oppstandelse (Johannes 5:28-29).

5. Vi tror at frelse er tilgivelse for synd, og at man blir reddet fra den andre (evige) død (Rom 6:23, Johannes Åpenbaring 20:13-15 ). Frelse er en gave fra Gud, og siden alle har syndet og dermed er under syndens straff, kan ikke frelse oppnås ved gode gjerninger. Man er frelst for å gjøre gode gjerninger, ikke fordi man har gjort gode gjerninger (Efserbrevet 2:8-10).

6. Vi tror at omvendelse er å forandre vår måte å leve på, og at begynnelsen på det nye livet vi skal leve i Kristus, er symbolisert i dåpen (Rom.6:3-14). Spørsmålet om dåpen er personlig og må tas av den enkelte når man er enig i og forstår hva dåpen innebærer. Vi følger Bibelens eksempel med dåp ved neddykking i vann.

7. Vi tror at Gud er kjærlig og rettferdig. Vi tror at Gud har en plan for menneskeheten. Vi tror at alle mennesker som noen gang har levd, også de som levde før Kristus, vil enten i dette livet eller i oppstandelsen komme til sannhetens erkjennelse og få mulighet til frelse ( I Tim 2:4). Vi tror at Gud forventer at vi må velge om vi ønsker Hans gave om frelse eller ikke. Gud vil respektere vårt valg.

8. Vi tror at Gud har gitt mennesket fri vilje. Synd, som er tanker, ord eller handlinger som ikke holder Guds standard, er årsaken til den nød og lidelse vi ser i vårt samfunn i dag. Vi tror at synd er å bryte Guds åndelige og evige lov, som kan oppsummeres med kjærlighet til Gud og kjærlighet til vår neste som oss selv.

9. Vi tror på Kristi gjenkomst, hvor Kristus vil komme for å frelse menneskeheten fra å ødelegge seg selv og denne jord.

10. Vi tror at evangeliet er budskapet om frelse ved Jesus Kristus og en gjenforening med Gud ved Jesus Kristus som vår mellommann. Det er det gode budskapet om hva Gud har gjort og gjør ved Kristus som er det sentrale budskapet både i Det gamle og Det nye testamente.Comments